Jertfele aduse la biserică

Atunci când aducem ceva în casa Domnului, o facem după anumite criterii, o parte culese din rânduielile Bisericii, iar celelalte din tradiția locului. Se știe că lui Dumnezeu îi dăruim tot ce are nevoie lăcașul de cult pentru desfășurarea slujbelor, de la prescuri și vin până la lemne de foc sau pietriș pentru curte. O facem de bunăvoie, din ce avem mai bun, fără prihană, la momentul potrivit.

În Vechiul Testament, toate erau rânduite în detaliu, pe când în Noul, dacă a dispărut nota de obligativitate forțată, cu o întreagă suită de binecuvântări și blesteme asociate, a rămas necesitatea ca lăcașul de cult și deservenții lui să simtă din plin dragostea credincioșilor, pentru ca cei din urmă să nu fie lipsiți de harul lui Dumnezeu.

Pentru a nu exista ispita unor interpretări asupra intenției acestor rânduri, vom lăsa în continuare pe Dumnezeu să vorbească, intervenind cu cât mai puține lămuriri.

Levitic 27:

 1. Dacă însă va fi un dobitoc, ce se aduce jertfă Domnului, tot ce se aduce Domnului trebuie să fie sfânt.
 2. Să nu schimbe nici bun cu rău, nici rău cu bun; iar de schimbă cineva dobitoc cu dobitoc, atunci şi cel schimbat şi cel dat schimb va fi sfânt.
 3. Dacă ar fi cumva un dobitoc necurat, care nu se aduce jertfă Domnului, şi el va fi adus la preot,
 4. Preotul îl va preţui ori de este bun, ori de este rău; şi cum îl va preţui preotul, aşa să fie.
 5. De va vrea cineva să-l răscumpere, atunci să adauge a cincea parte la preţ.
 6. De va afierosi cineva casa sa Domnului, s-o preţuiască preotul, de este bună sau rea, şi cum o va preţui preotul, aşa să rămână.
 7. Dacă afierositorul va vrea să răscumpere casa sa, să adauge a cincea parte de argint la preţul ei şi va fi a lui.
 8. De va afierosi cineva Domnului ţarină din moşia sa, preţuirea să se facă după venitul ei, cincizeci de sicli de argint pentru fiecare gomer de orz semănat.
 9. De îşi va afierosi ţarina sa chiar din anul jubileu, să fie după preţul hotărât.
 10. Iar de îşi afieroseşte cineva ţarina sa după anul jubileu, atunci preotul să socotească argintul după numărul anilor ce mai rămân până la anul jubileu şi să scadă din preţul ei.
 11. Dacă însă va vrea să-şi răscumpere ţarina cel ce a afierosit-o, atunci el să adauge a cincea parte de argint la preţul ei şi să rămână a lui.
 12. Iar dacă acela nu-şi va răscumpăra ţarina şi va fi vândută altui om, atunci nu se mai poate răscumpăra.

Deuteronom 17:

11. După legea pe care te vor învăţa ei şi după hotărârea ce-ţi vor spune-o să faci şi să nu te abaţi nici la dreapta, nici la stânga de la cele ce-li vor spune ei.
12. Iar cine se va purta aşa de îndărătnic, încât să nu asculte pe preotul care stă acolo la slujbă înaintea Domnului Dumnezeului tău, sau pe judecătorul care va fi în zilele acelea, unul ca acela să moară.

Iezechiel 44:

29. Ei vor mânca din prinosul de pâine, din jertfa pentru păcat şi din jertfa pentru vină. Şi tot ce este afierosit în Israel al lor este.

Mihea 3:

11. Căpeteniile lor fac judecată pentru plocoane, preoţii dau învăţătura legii pentru plată şi profeţii profeţesc pentru bani şi se sprijină pe Domnul zicând: „Domnul este în mijlocul nostru şi prăpădul nu va veni peste noi!”

Maleahi1:

6. Feciorul cinsteşte pe tatăl său şi sluga se teme de stăpânul său; şi dacă Eu sunt Părinte, unde este cinstea ce trebuie să-Mi daţi? Şi dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?, zice Domnul Savaot către voi, preoţilor, care defăimaţi numele Meu. Dar voi răspundeţi: „Cu ce am dispreţuit numele Tău?”
7. Voi aduceţi jertfă pe altarele Mele pâine spurcată. Şi mai ziceţi: „Cu ce Te-am necinstit?” – Fiindcă aţi zis: „Masa Domnului este de ocară!”
8. Şi când aduceţi jertfă un dobitoc orb, n-aveţi nici o vină? Când aduceţi, la jertfă, unul şchiop sau cu meteahnă, n-aveţi nici o vină? Adu-l cârmuitorului tău: Va fi el mulţumit sau te va primi el bine? – zice Domnul Savaot.
9. Şi acum deci rugaţi pe Dumnezeu ca să aibă milă de noi, căci prin mâinile voastre s-a făcut una ca aceasta. Vă va primi El, oare, bine?, zice Domnul Savaot.
10. O, dacă cineva din voi ar închide porţile ca voi să nu mai aprindeţi focul în zadar pe jertfelnicul Meu! Nu simt nici o plăcere pentru voi”, zice Domnul Savaot, „şi nu-Mi sunt plăcute nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre.
11. Căci, de la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, mare este numele Meu printre neamuri şi în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu şi prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri”, zice Domnul Savaot.
12. „Ci voi îl pângăriţi când ziceţi: „Masa Domnului este spurcată şi bucatele de pe ea sunt de dispreţuit”.
13. Şi mai ziceţi: „Iată truda noastră!” Şi tot voi o defăimaţi. Şi aduceţi jertfe, dobitoace cu beteşug, şchioape sau cu meteahnă; şi mai aduceţi şi prinoase! Le voi primi Eu din mâna voastră?” zice Domnul.
14. Blestemat să fie omul viclean, în a cărui turmă se află dobitoc de parte bărbătească şi, făcând juruinţă, aduce Domnului jertfă un dobitoc cu meteahnă! Că Eu sunt mare Împărat, zice Domnul Savaot, „şi numele Meu este minunat între neamuri!”

Maleahi 2:

7. Căci buzele preotului vor păzi ştiinţa şi din gura lui se va cere învăţătura, căci el este solul Domnului Savaot.
8. Dar voi v-aţi îndepărtat de drumul cel drept şi pe mulţi i-aţi făcut să se poticnească de la Lege. Voi aţi stricat legământul Meu cu Levi”, zice Domnul Savaot.
9. „Pentru aceasta şi Eu v-am făcut să fiţi de dispreţuit şi de nimic în faţa întregului popor, fiindcă voi n-aţi păzit căile Mele, şi, învăţând legea, aţi privit cu părtinire la faţa oamenilor.

Isus Sirah 7:

30. Din tot sufletul tău teme-te de Domnul şi pe toţi preoţii Lui cinsteşte-i.
31. Cu toată puterea iubeşte pe Cel care te-a făcut şi pe slujitorii Lui să nu-i părăseşti.

Din toate acestea reiese imensa răspundere a slujitorilor Domnului, pe care credincioșii se cuvine s-o respecte, mai ales când aceștia fac pogorăminte. Ele trebuie înțelese în cheia cuvintelor Sf. Pavel din Epistola către Romani, capitolul 2:

4. Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
5. Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

În zilele noastre, suntem conștienți că ”fiii sunt scutiți” (Matei 17: 26), adică nu ar fi normal să plătim dări către Părintele nostru ceresc, de aceea primii creștini ”de voia lor au dat, după putere şi peste putere” (II Corinteni 8: 3), iar Sf. Pavel zicea: ”nu cu poruncă o spun, ci încercând și conștiința dragostei voastre” (II Corinteni 8: 8) și continua: ”dacă este bunăvoinţă, bine primit este darul, după cât are cineva, nu după cât nu are” (II Corinnteni 8: 12). Cu toate că era copleșit de dragostea filipenilor și de indiferența corintenilor (I Corinteni 9: 11), tot el prefera, decât să smintească pe cineva și să pună piedică răspândirii Evangheliei, să muncească la confecționarea de corturi, alături de prietenii lui, soții Acvila și Priscila.

Faptele Sfinților Apostoli 20:

33. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;
34. Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.
35. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.

Aici s-ar putea adăuga canonul 15 de la sinodul 7 ecumenic:

”De acum înainte (de la canonul de faţă înainte), clericul să nu rânduiască la două biserici, căci acest lucru este de treaba (propriu) negustoriei şi a câştigului ruşinos şi străin obiceiului bisericesc. Căci am auzit din însuşi glasul Domnului că „nu poate cineva să slujească la doi domni; căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va nesocoti(dispreţui)” (Mt. 6, 24).

Aşadar, „fiecare – după cuvântul Apostolului – întru ceea ce a fost chemat, întru aceea este dator să rămână” (I Cor. 7, 20) şi să stea la o singu­ră biserică. Căci cele ce se fac în treburile bisericeşti pentru câştig ruşinos sunt străine de Dumnezeu. Iar pentru trebuinţa acestei vieţi sunt îndeletni­ciri (meşteşugiri) felurite. Aşadar, de ar vrea cineva să-şi câştige din acestea cele trebuincioase trupului; căci zice apostolul: „Pentru nevoile mele şi ale celor ce sunt cu mine, mâinile acestea au slujit” (F. Ap. 20, 34). Şi acestea (să se observe) în această de Dumnezeu păzită cetate, iar în locurile (loca­lităţile) cele din afară să se îngăduie, din pricina lipsei oamenilor.” 

Canonul se referă la preoții din parohiile mari urbane, cărora nu le este îngăduit să slujească la două biserici, ci să muncească undeva dacă își doresc un venit spulimentar. La țară, de exemplu, unde sunt filii minuscule, preotul poate avea grijă de două sau mai multe.
II Corinteni 12:

14. Iată, a treia oară sunt gata să vin la voi şi nu vă voi fi povară, căci nu caut ale voastre, ci pe voi. Pentru că nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţi, ci părinţii pentru copii.
15. Deci eu foarte bucuros voi cheltui şi mă voi cheltui pentru sufletele voastre, deşi, iubindu-vă mai mult, eu sunt iubit mai puţin.
16. Dar fie! Eu nu v-am împovărat.

Evrei 13:

17. Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de folos.

Pr. George-Ovidiu Chirița

Reclame

Despre Pr. George Ovidiu Chirița

Om, bărbat, creștin, soț, tată, preot și român
Acest articol a fost publicat în Biblice, Liturgice și etichetat , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s