PARASTASUL și Trisaghionul-Panihida

Pe linia celor afirmate în articolul cu antifoanele, vin în ajutorul celor care vor să oficieze parastasul corect, dar le este greu din cauza formulării greoaie din Molitfelnic. De fapt, el este un extras al Înmormântării și se poate săvârși în zile de rând, după Vecernie, Priveghere, sau Sf. Liturghie, cu excepția perioadelor praznicale. Durează cam jumătate de oră, dar știi ca preot că ți-ai făcut datoria. Textul este compilație din Molitfelnice mai vechi și mai noi și Liturghierul pastoral de la Iași. Panihida este de fapt partea de final a Parastasului. Am pus și rugăciunea de împărțire a hainelor, de multe ori este utilă.

La Sf. Ștefan și Sf. Vasile, precum și Sf. Gheorghe în săptămâna Luminată, sau alte ocazii când evlavia populară este mare, dar mai mare praznicul din calendar, eu pun la biserică Aliluia, Cela ce prin adâncul înțelepciunii, Binecuvântările morților, Cu sfinții odihnește, apoi Sfinte Dumnezeule … Panihida, însă nu mai mult.

Precizez că se săvârșește Parastasul și când avem o singură colivă pe masă, dar și că am pretenția ca pomenile să fie cât mai mult muncite de credincioși, nu cumpărate. Mare-mare iconomie, acceptăm roadele pământului, adică fructe de sezon, deși astăzi și acestea sunt cumpărate … Dacă o colivă este integral cumpărată, nu procedăm ca în Vechiul Testament, dar la recidivă, după ce am explicat credinciosului, îl invităm să o dea de pomană fără slujbă și să aducă ceva măcar prelucrat de el data viitoare.

Parastasul

Mergând Preotul unde este gătită coliva, zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, cădind coliva cruciş. Iar noi zicem: Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime, … Tatăl nostru, şi după ecfonis: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm…, (de trei ori), şi Psalmul 90:

Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.  Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. „Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”.

          Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de trei ori), apoi se face ectenia pentru cei răposaţi:

Cu pace Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea de sus…

Pentru lăsarea greşalelor acelora ce întru fericită pomenire s-au mutat, Domnului să ne rugăm.

Pentru pururea pomeniţii robii lui Dumnezeu (N), pentru strămoșii, moșii, părinții, frații și surorile noastre cei din veac adormiți în dreapta credință, pentru ctitorii sfânt locașului acesta și toți ortodocșii creștini care odihnesc (aici și) pretutindenea, pentru odihna, liniștea și fericirea lor, Domnului să ne rugăm.

(La pomenirea eroilor, ectenia de mai sus se înlocuiește cu

Pentru fericiții întru adormire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru toți care au mărturisit credința ortodoxă în lagăre, închisori și deportări,  Pentru odihna, liniştea şi fericirea lor, Domnului să ne rugăm.)

Pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca neosândiţi să stea la înfricoşatul Tron al măririi Domnului, Domnului să ne rugăm.

Pentru cei ce plâng şi se chinuiesc, aşteptând mângâierea lui Hristos, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se îndepărteze de la ei toată durerea, întristarea şi suspinarea, şi să se aşeze unde strălucește lumina feţei lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să aşeze sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, unde toţi drepţii sălășluiesc, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, …

Apără, mântuieşte, miluieşte…

Pe Preasfânta, Curata, …

Pe noi înșine …

Că tu ești învierea, și viața, și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și De viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea… 

Şi după ecfonis: Aliluia (de trei ori), pe glasul al 8-lea, zicând aceste stihuri:

stihul 1-iu: Fericiţi pre care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

stihul al 2-lea: Şi pomenirea lor din neam în neam.

stihul al 3-lea: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui.

 

Apoi Troparul, glasul al 8-lea:

Cela ce cu adâncul înţelepciunii prin iubirea de oameni toate le chivernisești, şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti, Unule Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru (de două ori).

Slavă… Şi acum… a Născătoarei:

Pre tine zid şi liman te avem şi rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe Carele L-ai născut Născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioşilor mântuire.

Din catisma a 17-a, stihuri alese:

† Fericiți cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.

Pomenște, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Aprins e sufletul meu de dorirea judecăților Tale, în toată vremea.

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întărește-mă întru cuvintele Tale.

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Pleacă inima mea la mărturiile Tale și nu la lăcomie.

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor, care părăsesc legea Ta.

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Părtaș sunt cu toți cei ce se tem de Tine și păzesc poruncile Tale…

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie.

Pomenește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău.

† Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută spre robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.

Urmează îndată Binecuvântările învierii pentru răposați, glasul al 5-lea:

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Ceata Sfinţilor a aflat izvorul vieţii şi uşa raiului; să aflu şi eu calea prin pocăinţă; eu sunt oaia cea pierdută; cheamă-mă, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Cei ce pre Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit şi aţi fost junghiaţi, ca nişte miei, fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrânitoare, şi pururea veşnică Sfinţilor; Aceluia cu dinadinsul, Mucenicilor, vă rugaţi, să ne dăruiască nouă dezlegarea datoriilor.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Cei ce aţi umblat pre calea cea strâmtă şi cu chinuri, toţi care în viaţă Crucea, ca jugul, aţi luat şi mie aţi urmat cu credinţă, veniţi de luaţi darurile care am gătit vouă, şi cununile cereşti.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, măcar deşi port rănile păcatelor; miluieşte făptura Ta, Stăpâne, şi o curăţeşte cu îndurarea Ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi, făcându-mă iarăşi cetăţean raiului.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Cela ce cu mâna dintru nefiinţă m-ai zidit şi cu chipul Tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ, din carele am fost luat; la Cel după asemănare mă ridică, cu frumuseţea cea dintâi iarăşi împodobindu-mă.

Binecuvântat eşti Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale

Odihneşte, Dumnezeule, pre robul Tău şi-l aşează în rai, unde cetele Sfinţilor, Doamne, şi drepţii, ca luminătorii, strălucesc; pre adormitul robul Tău odihnește-l, trecându-I lui toate greşalele.

Slavă…

Pre o Dumnezeire întreit strălucitoare cu cucernicie să o lăudăm strigând: Sfânt eşti, Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, şi Duhule cel dumnezeiesc, Luminează-ne pre noi, care cu credinţă slujim Ţie, şi ne scoate din focul cel veşnic.

Şi acum… a Născătoarei:

Bucură-te, Curată ceea ce ai născut pre Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, şi noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvântată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie Dumnezeule, (de trei ori)

 

Odihneşte, Mântuitorul nostru, cu drepţii pre robul Tău, şi-l aşează pre dânsul în curţile Tale, precum este scris, trecând ca un bun greşalele lui, cele de voie şi cele fără de voie, şi toate cele întru neştiinţă şi întru ştiinţă, Iubitorule de oameni.

Slavă…Şi acum… a Născătoarei:

Cela ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, şi printr-însa fiii luminii ne-ai arătat, miluieşte-ne pre noi.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.  Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.  Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.  Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.  Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Și din Canon:

1: Ca pe uscat umblând Israel cu urme prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm!

3: Nu este Sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Carele ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi Bunule, şi ne-ai întărit pre piatra mărturisirii Tale.

Cu adevărat deşertăciune sunt toate, şi viaţa aceasta este umbră şi vis; că în deşert se turbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura: când dobândim lumea, atunci în mormânt ne sălăşluim, unde împreună sunt împăraţii şi săracii. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pre robul Tău acesta mutat de la noi odihnește-l ca un Iubitor de oameni.

Slavă… Şi acum… a Născătoarei:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în timpul vieţii mele nu mă părăsi pre mine; ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci singură mă apără şi miluieşte.

4: Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cântă stri­gând cinstita Biserică, cu dumnezeiască cuviinţă, din cuget curat întru Domnul prăznuind.

5: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, luminează-le, mă rog Ţie; ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

6: Marea vieţii văzându-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig Ţie; Scoate din stricăciune viaţa mea, mult-Îndurate.

Condac glasul-al 8-lea:

Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Icos:

Tu singur eşti fără de moarte, Cela ce ai făcut şi ai zidit pre om; iar noi pământenii din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ vom merge, precum ai poruncit Cela ce m-ai zidit şi mi-ai zis: că pământ eşti şi în pământ vei merge; unde toţi muritorii ne ducem, făcând la mormânt cântarea cea de plângere: Aliluia. (de trei ori)

Şi iarăşi cântă: Cu Sfinţii odihneşte Hristoase…

7: Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioşilor tineri. Iar pe caldei arzându-i Porunca lui Dumnezeu, pe chinuitor l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

8: Din văpaie ai izvorât rouă cuvioşilor tineri şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Preotul zice, cădind: Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii, întru cântări cinstind-o, să o mărim.

9: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a privi oştile Îngereşti; iar prin tine, Preacurată, s-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat, pre Carele mărindu-L cu oştile cereşti, pre tine te fericim.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, şi Troparele, glasul al 4-lea:

Cu duhurile drepţilor, celor ce s-au săvârşit, odihneşte, Mântuitorule, sufletul robului Tău, păzindu-l pre dânsul întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni.

Întru odihna Ta, Doamne, unde toţi Sfinţii Tăi se odihnesc, odihneşte şi sufletul robului Tău, că Însuţi eşti iubitor de oameni.

Slavă…

Tu eşti Dumnezeu Carele Te-ai pogorât la iad şi ai dezlegat durerile celor ferecaţi; Însuţi şi sufletul robului Tău odihneşte-l.

Şi acum… a Născătoarei:

Una curată şi preanevinovată Fecioară, care ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, pe Acela roagă-L să se mântuiască sufletul adormitului robului Său.

Apoi ectenia:

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne, și ne miluiește.

Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu (N) și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc,

Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi (N) în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească; numai Tu ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate veșnică și cuvântul Tău, adevărul.

Domnului să ne rugăm (aici se inserează la nevoie și rugăciunea la împărțirea unor haine de pomană)

RUGĂCIUNILE DE IERTARE

I

Domnului să ne rugăm.

          Doamne Dumnezeul nostru cel bogat în îndurări, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea negrăită ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei Tale; dar el călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău, de care era învrednicit – pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte – din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legături a Ta – prin vrerea Ta cea dumnezeiască – să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființa și-a luat până la obșteasca înviere, iar trupul să se desfacă întru cele din care a fost alcătuit.

          Pentru aceasta Ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și De-viață-făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire; ci trupul să se desfacă întru cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților.

          Așa Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și de a căzut robul Tău acesta sub blestemul tatălui său, ori al maicii sale, sau sub blestemul său; de a amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată; de a cazut în grea afurisenie  de la arhiereu și din nepasare sau lenevire n-a dobândit iertare; iartă-l pe acesta prin mine păcătosul și nevrednicul slujitorul Tău. Și trupul lui îl dezleagă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în lăcașurile sfinților. Așa Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând: oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și printr-însii și nouă, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni, ne-ai dăruit această putere, dezleagă și pe adormitul robul Tău (N), de păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile Preacuratei și Pururea Fecioarei Maica Ta și ale tuturor sfinților Tăi, Amin.

II

Domnului sa ne rugăm.

          Stăpâne mult-Îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânșii pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânșii pe pământ s-au dezlegat; Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi deasemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău; Însuți, Preabunule Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă robului Tău (N), orice a greșit ca un om în această viață; și-i iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-l ți de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin pizma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, Preabunule și mult-Îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcut Ție, iar trupul să se dea firii celei zidite de Tine, ca binecuvântat și preaslăvit ești în veci, Amin.

Că Tu ești învierea, și viața, și odihna adormitului robului Tău, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui … 

Slavă, Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție …

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților, slăviților, întrutotlăudaților Apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazăr cel înviat a patra zi din morți, sufletele adormiților robilor Săi (N) cei mutați de la noi, în corturile drepților să-I așeze … în sânurile lui Avraam să-I odihnească … cu drepții să-I socotească …, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor, Amin.

Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire.

Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire,

Pomenirea lor din neam în neam, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire.

Preotul toarnă din vin peste colive și spune, binecuvântându-le pe toate: Dumnezeu să-I ierte!

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

 

 

 

Trisaghionul sau Panihida

(la mormânt sau în biserică, atunci când nu este voie a se cânta parastasul, dar s-a adus colivăm precum și la masă)

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…. . Corul răspunde: Amin şi îndată: Sfinte Dumnezeule…. pre glasul stihirei,însă repede în amândouă părţile de trei ori; apoi: Slavă…. Şi acum…. Preasfântă Treime … şi după Tatăl nostru…. că a Ta este Împărăţia…. şi îndată cântăreţii încep a cânta troparele acestea ale morţilor, iar Preotul cădeşte Icoanele numai cele din tindă şi pre popor:

Cu duhurile drepţilor, celor ce s-au săvârşit, odihneşte, Mântuitorule, sufletul robului Tău, păzindu-l pre dânsul întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni.

Întru odihna Ta, Doamne, unde toţi Sfinţii Tăi se odihnesc, odihneşte şi sufletul robului Tău, că Însuţi eşti iubitor de oameni.

Slavă…

Tu eşti Dumnezeu Carele Te-ai pogorât la iad şi ai dezlegat durerile celor ferecaţi; Însuţi şi sufletul robului Tău odihneşte-l.

Şi acum… a Născătoarei:

Una curată şi preanevinovată Fecioară, care ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, pe Acela roagă-L să se mântuiască sufletul adormitului robului Său.

Şi îndată Preotul zice aceasta Ectenie (această ectenie se pune și în Sâmbetele moșilor, înlocuind-o pe cea obișnuită):

Miluieşte-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Corul: Doamne miluieşte (de trei ori)

Încă ne rugăm pentru odihna şi iertarea sufletelor celor din veac adormiţi în dreapta credinţă: a strămoşilor, a moşilor, a părinţilor, a maicilor, a fraţilor, a surorilor, a fiilor şi a tuturor sufletelor celor dintr-o rudenie şi seminţie cu noi, care mai înainte au răposat în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice; a ctitorilor sfântului locaşului acesta, a miluitorilor şi binefăcătorilor, şi a tuturor celor ce s-au ostenit şi au slujit în sfântul locaşul aceasta: Arhierei, Ieromonahi, Preoţi, IeroDiaconi, Monahi şi slujitori, care odihnesc aici şi pretutindeni ortodocşi creştini, şi a robilor lui Dumnezeu ce acum se pomenesc (le zice numele); şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi fără de voie.

Ca Domnul Dumnezeu, să aşeze sufletele şi numele lor în cartea vieţii, în sânurile lui Avraam, în latura viilor în Împărăţia Cerurilor şi în raiul desfătării, unde toţi drepţii se odihnesc.

Mila lui Dumnezeu, Împărăţia Cerurilor şi iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul Cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, Care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi (N) în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească; numai Tu ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate veșnică și cuvântul Tău, adevărul.

Domnului să ne rugăm (aici se inserează la nevoie rugăciunea la împărțirea unor haine de pomană).

Că Tu ești învierea, și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, …

Slavă, Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție …

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinților, slăviților, întrutotlăudaților Apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, sufletele adormiților robilor Săi (N) cărora le facem pomenire, în corturile drepților să-I așeze … în sânurile lui Avraam să-I odihnească … cu drepții să-I numere …, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor, Amin.

Întru fericită adormire, veșnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, și le fă lor veșnică pomenire.

Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire,

Pomenirea lor din neam în neam, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire.

Preotul toarnă din vin peste colive și spune, binecuvântându-le pe toate: Dumnezeu să-I ierte!

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. 

 

 

RUGĂCIUNE LA ÎMPĂRȚIREA HAINELOR

          Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce stăpânești peste cei morți și peste cei vii, Care dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăminte celor goi, binecuvintează hainele acestea ca să le poarte cei ce le vor îmbrăca, iar pe adormitul robul Tău (N), îmbracă-l în veșmântul nestricăciunii și în haină înfrumusețată cu lumină și-l așază în locașul Tău, ca să se bucure în veci întru desfătarea bunătăților Tale și întru odihnă. Binecuvintează, Doamne, și celelalte lucruri câte se vor mai împărți pentru adormitul robul Tău (N), ca să-i fie lui de pomenire și spre iertarea păcatelor. Dăruiește, Doamne, sănătate și celor ce vor purta aceste daruri de haine, spre pomenirea numelui adormitului. Dăruiește și adormitului răspuns bun la înfricoșătoare judecata Ta; ușurează-l Doamne, de păcatele ce a făcut cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Că numai Tu singur ești fără de păcat, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.

Reclame

Despre Pr. George Ovidiu Chirița

Om, bărbat, creștin, soț, tată, preot și român
Acest articol a fost publicat în Liturgice și etichetat , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la PARASTASUL și Trisaghionul-Panihida

  1. schipor zice:

    Foarte util articolul, părinte! Într-adevăr, e o slujba putin cam derutanta in Molitfelnic. Mulțumesc!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s