Slujba Sf. Maslu cu un singur preot

Sf. Maslu

Săvârșit de un singur preot

(slujbă aprobată de Sf. Sinod al Bisericii ortodoxe Ruse prin protocolul 130 / 26.12.2012)

Adaptare pentru spațiul românesc de Prof.pr.dr. George Chirița

Traducere Prof.pr.dr. George Chirița, cu sprijinul lui Paul Goreanu (clasa a X-a Teologie ortodoxă)

            Această slujbă vine în întâmpinarea nevoii de a săvârși Sf. Maslu în condiții în care invitarea măcar a unui al doilea slujitor nu se poate face (ex.: mediu spitalicesc, cu specificul acestor instituții, iar la parohie, grabă extremă sau rezerva de a invita încă unul sau mai mulți preoți din cauza lipsurilor materiale).

(Dacă locul permite, pregătim pe o masă Sf. Evanghelie, Sf. Cruce și trei sau măcar o lumină, apoi) Preotul dă binecuvântarea mică, îmbrăcat în epitrahil și felon (dacă spațiul nu permite, doar epitrahil – textul rusesc vorbește în acest caz și de mânecuțe):

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cântărețul: Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc … Sfinte Dumnezeule … Preasfântă Treime … Tatăl nostru …

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava …

Cântărețul: Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă … Și acum … Veniți să ne închinăm … (de trei  ori), Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

 

          Preotul: Ectenia mică: Iară și iar în pace … cu ecfonisul: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea …

          Cântărețul: Aliluia, Aliluia, Aliluia (glas VI)

                   Stih: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți.

                   Stih: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.

Troparul, glas IV:

          Unule, Cel ce ești grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus grabnică cercetare robilor Tăi, celor ce pătimesc; izbăvește-i de boli și de durerile cele amare; ridică-i ca să Te laude și să Te slăvească neîncetat, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

          Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm … Doamne miluiește.

          Pentru pacea de sus …

          Pentru pacea a toată lumea …

          Pentru (PF, IPS, PS) Părintele nostru (N), pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

          Pentru ca să se binecuvânteze untdelemnul acesta (aici binecuvântează untdelemnul) cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

          Pentru robul lui Dumnezeu (N) și pentru cercetarea lui cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dânsul harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

          Pentru ca să fim izbăviți, și el, și noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia …

          Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi …

          Pe Preasfânta, curata, …

          Pe noi înșine …

          Că Ție se cuvine toată slava, cinstea …

Preotul: Domnului să ne rugăm.

          Doamne, Care cu mila și cu îndurările Tale, tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, Sfințește untdelemnul acesta (binecuvântează untdelemnul), ca să fie celor care se vor unge dintr-însul spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și întru aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.

          Prochimen, glas I: Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine

          Stih: Bucurați-vă, drepților, întru Domnul; celor drepți li se cuvine laudă.

Înțelepciune.

          Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. (V: 10-16)

Să luăm aminte.

          Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurător. Iar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, şi ce este nu, nu, ca să nu cădeţi sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.

Pace ție …

Aliluia, Aliluia, Aliluia, glas VIII

Stih: Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne.

Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie, Pace tuturor.

Și duhului tău.

Din sfânta Evanghelie de la Marcu citire (VI: 7-13)

Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Să luăm aminte.

În vremea aceea, Iisus a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare; Ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veţi ieşi de acolo. Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia. Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.

Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Ectenia: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta …

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (N), pentru ca să se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești …

Domnului să ne rugăm.

Stăpâne atotţiitorule, Împărate Sfinte, Cel ce pedepseşti şi nu omori, Care întăreşti pe cei neputincioşi şi ridici pe cei căzuţi; Cel ce îndreptezi chinurile cele trupeşti ale oamenilor, rugămu‑ne Ţie, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila Ta peste untdelemnul acesta şi peste cei care se unge din el în numele Tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului şi a trupului şi spre curăţie şi înlăturare a toată patima şi a toată neputinţa şi boala şi a toată întinăciunea trupească şi sufletească. Aşa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare; atinge‑Te de trup, potoleşte‑i fierbinţeala, uşurează‑i suferinţele şi‑i izgoneşte toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robului Tău acesta (N); ridică‑l pe dânsul din patul durerii şi din aşternutul chinuirii. Dăruieşte‑l pe dânsul sănătos şi întreg Bisericii Tale, ca să fie bineplăcut Ţie şi să facă voia Ta.

Că Ţie se cuvine să ne miluieşti şi să ne mântuieşti pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Luând miruitorul, preotul îl înmoaie în untdelemn și unge bolnavul în semnul crucii pe frunte, la nări, gură, urechi, pe piept, mâini și picioare (eventual și locul bolii, dacă este diferit de acestea), spunând rugăciunea:

Părinte Sfinte, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala şi să răscumpere din moarte, tămăduieşte pe robul Tău acesta (N) de neputinţa trupească şi sufletească ce l‑a cuprins şi‑l fă să vieze prin harul Hristosului Tău; pentru rugăciunile Preacuratei stăpânei noastre, Născătoara de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosirile cinstitelor, cereştilor celor fără de trup puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale sfinţilor şi de Dumnezeu purtătorilor noştri părinţi; ale sfinţilor şi tămăduitorilor fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu şi Trifon; ale sfinţilor, drepţilor şi dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor sfinţilor. Că Tu eşti izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm împreună şi Unuia‑Născut Fiului Tău şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceea, preotul ia Sf. Evanghelie, o dă bolnavului să o sărute și o ține deasupra capului acestuia, spunând rugăciunea:

Împărate Sfinte, îndurate şi mult‑Milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, Care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celui ce a venit la Tine cu pocăinţă şi cere de la Tine prin mine iertarea păcatelor, ci pun mâna Ta cea puternică şi tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie pe care o ţin deschisă peste capul robului Tău (N), şi mă rog şi cer iubirea Ta de oameni cea milostivă şi care nu ţine minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce prin proorocul Tău Natan ai dăruit iertare lui David care s‑a pocăit de păcatele sale, şi ai primit rugăciunea cea de pocăinţă a lui Manase, însuţi şi pe robul Tău acesta (N), care se pocăieşte de greşelile sale, primeşte‑l cu ştiuta Ta iubire de oameni, trecându‑i cu vederea toate greşelile lui. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Care ai poruncit să iertăm de şaptezeci de ori câte şapte celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, aşa este şi mila Ta, şi Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După care închide Evanghelia, o dă bolnavului să o sărute, precum și Sf. Cruce, apoi, dacă este cazul, împărtășește bolnavul.

Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Reclame

Despre Pr. George Ovidiu Chirița

Om, bărbat, creștin, soț, tată, preot și român
Acest articol a fost publicat în Liturgice și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s